NEW Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cấu Trúc Vốn Của Doanh Nghiệp, Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Cấu Trúc Vốn

Promoseagate chào đọc giả. Bữa nay, chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cấu Trúc Vốn Của Doanh Nghiệp, Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Cấu Trúc Vốn qua bài chia sẽ Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cấu Trúc Vốn Của Doanh Nghiệp, Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Cấu Trúc Vốn

Phần nhiều nguồn đều đc cập nhật thông tin từ những nguồn website đầu ngành khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này trong phòng cá nhân để có hiệu quả cao nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

TS Lê Thẩm Dương, TS Bùi Đan Thanh, ThS. Lê Thị Hân – Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính của 52 công ty thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2018, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Nghiên cứu chỉ ra rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp thực phẩm, tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản và số năm hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc vốn. Ngược lại, quy mô và tốc độ tăng trưởng là hai yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến cấu trúc vốn. Ngoài ra, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp không ảnh hưởng đến quyết định cơ cấu vốn của các doanh nghiệp thực phẩm. Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị đối với các nhà quản lý doanh nghiệp thực phẩm nhằm xây dựng cơ cấu vốn hiệu quả. Bài báo sử dụng mô hình nghiên cứu và phương pháp ước lượng GLS liên quan đến dữ liệu bảng điều khiển cũng như thử nghiệm để lựa chọn mô hình.

Giới thiệu

Trên thực tế, cơ cấu vốn sẽ thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng thường tập trung vào các đặc điểm sau: Tình hình của từng doanh nghiệp (DN), lĩnh vực DN hoạt động cũng như ảnh hưởng của những biến động vĩ mô của nền kinh tế, văn hóa và yếu tố tôn giáo và hành vi quản lý của nhà quản lý. Thay vì tìm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tối ưu, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính thường quan tâm đến việc tìm hiểu những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định sử dụng nợ. Nói cách khác, sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Chính từ mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng này với cơ cấu vốn, chúng ta có thể đánh giá được quyết định sử dụng vốn vay hoặc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là hợp lý hay không hợp lý, có những tồn tại, hạn chế. Những rủi ro nào phát sinh từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính, tối đa hóa giá trị tài sản cho doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đánh giá mức độ ảnh hưởng, chỉ ra những bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính. chủ chốt.

Cơ sở lý thuyết

Modigliani và Miller (M&M) (1963, 1958), thị trường vốn là hoàn hảo, giá trị thị trường của một công ty độc lập với cấu trúc vốn của nó và nếu thị trường vốn là hoàn hảo, M&M lập luận rằng: Các công ty có cùng rủi ro kinh doanh và cùng kỳ vọng lợi nhuận hàng năm phải có tổng giá trị như nhau bất kể cấu trúc vốn. Bởi vì giá trị của một doanh nghiệp phải phụ thuộc vào giá trị hiện tại của hoạt động của nó, chứ không phụ thuộc vào cách thức hay địa điểm huy động vốn. Theo quan điểm của M&M, liệu có đúng là trong một thị trường đang hoạt động tốt, Giám đốc tài chính không cần phải lo lắng về chính sách nợ hay cấu trúc vốn của doanh nghiệp mình? Trên thực tế không phải như vậy, chính sách nợ và hoạch định cơ cấu vốn tối ưu vẫn là một bài toán khó và mối quan tâm hàng đầu của CFO gắn liền với mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa giá trị của cổ đông, đồng thời đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro và chi phí đi vay. Từ đó có thể thấy, giá trị doanh nghiệp và chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC) của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cấu trúc vốn trong môi trường đánh thuế.

Lý thuyết đánh đổi (1984), lý thuyết đánh đổi được các nhà nghiên cứu chia thành hai loại, bao gồm: lý thuyết đánh đổi tĩnh và lý thuyết đánh đổi. Lý thuyết Giao dịch Động – Tắt.

*

Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn đã giải thích ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các chi phí liên quan đến việc sử dụng nợ trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lý thuyết đánh đổi cũng đã giải thích sự khác biệt về cơ cấu vốn giữa các ngành và doanh nghiệp. Trong đó, những doanh nghiệp có tài sản hữu hình an toàn, khả năng sinh lời cao thì tỷ lệ nợ mục tiêu cao. Đối với những doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp, chủ yếu là tài sản vô hình thì tỷ lệ nợ vay thấp. Tuy nhiên, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn còn hạn chế trong việc áp dụng vì rất khó để định lượng chi phí liên quan đến việc sử dụng nợ.

Murray Frank & Vidhan Goyal (2009) đã sử dụng bộ số liệu về các công ty niêm yết của Mỹ trong giai đoạn 1950 – 2003. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tài sản cố định, tỷ suất sinh lời, quy mô của doanh nghiệp là những yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp Mỹ. Yếu tố lạm phát là một yếu tố vĩ mô bên ngoài có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trong mẫu.

Xem thêm: Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM, Mê Linh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, P. Bến

Nghiên cứu của Obeid Gharaibeh (2015) với mẫu dữ liệu thu thập từ 49 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Kuwait với nhiều ngành nghề trong giai đoạn 2009 – 2013. Bằng cách sử dụng phương pháp Pooled OLS, nghiên cứu đã chỉ ra đặc điểm của ngành. , độ tuổi, quy mô kinh doanh, cơ hội tăng trưởng, khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, tổng nợ / tổng tài sản, trong đó, lợi nhuận có mối quan hệ nghịch biến trong khi các biến khác là dương. .

Nghiên cứu của Lê Đạt Chí (2013) sử dụng bộ dữ liệu bảng gồm 178 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010 với phương pháp ước lượng FEM để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Kết quả nghiên cứu cho thấy thuế, hành vi quản trị, đòn bẩy ngành có tác động tích cực đến cấu trúc vốn. Trong khi đó, lạm phát, tỷ lệ thị trường trên sổ sách kế toán và ROA có tác động tiêu cực đến tỷ lệ nợ của các doanh nghiệp trong mẫu.

Võ Xuân Vinh (2014), sử dụng dữ liệu bảng phi cân bằng thu thập từ 104 doanh nghiệp phi tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, kết luận rằng cơ cấu sở hữu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Mức độ tập trung sở hữu càng cao thì đòn bẩy tài chính càng cao, và đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp có vốn nước ngoài càng thấp. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của Võ Xuân Vinh (2014) cho thấy không có mối quan hệ rõ ràng giữa tỷ lệ sở hữu nhà nước và đòn bẩy tài chính.

*

Thông qua việc xem xét các nghiên cứu trước đây, tác giả đề xuất lựa chọn các yếu tố chi phối được cho là có tác động đến chính sách chi trả cổ tức như khả năng sinh lời, tính thanh khoản, đòn bẩy tài chính. , tăng trưởng và yếu tố chưa được tìm thấy có mối quan hệ là thuế.

Phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là dữ liệu bảng thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán 8 năm 2011 – 2018 của 52 công ty thực phẩm trên HOSE, HNX (bao gồm 416 quan sát).

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment